Magunkról


KÜLDETÉSÜNK


A Support Alapítvány célja olyan személyes és közösségi érdekvédelem, humán szolgáltatások, ellátások biztosítása, közvetítése, amelynek segítségével az arra rászorulók élethelyzetében és társadalomban kedvező változások következnek be.

Szolgáltatásait az alábbi értékek, etikai és szakmai normák szem előtt tartásával nyújtja:

o A szegények, illetve a szükségben szenvedők szolgálata, és az irántuk való elkötelezettség
o Diszkrimináció mentesség biztosítása fajra, bőrszínre, nyelvre, vallásra, nemre, politikai vagy más meggyőződésre vonatkozóan.
o Az életvitel megválasztásának szabad lehetősége. E szabadság addig terjedhet, amíg az más emberek szabadságát nem sérti
o Az emberi értékek elfogadása, az emberi méltóság tiszteletben tartása
o A segítséget igénylő emberek feltétel nélküli elfogadása
o A szolgáltatásokat igénylők választási szabadsága a probléma megoldási alternatívák közül
o A segítettek felelőssége döntéseikért, cselekedeteikért
o A segítettek adatainak titkos kezelése
o A segítségnyújtás a szociális munka etikai kódexének előírásai szerint történik

Az alapítvány által biztosított szolgáltatások várható eredményei:

o A nehéz élethelyzetben levők jobban meg tudják oldani a társadalomban való funkcionálásukat, problémáikat
o Elkerülhetővé válik a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi kirekesztődése
o Hozzájárul az emberek belső erőforrásainak fejlődéséhez
o Elősegíti az emberi fájdalom és szenvedés csökkentését
o Egyenlő hozzáférés a lehetőségekhez, forrásokhoz és szolgáltatásokhoz
o Elősegíti az esélyegyenlőség megteremtését
o A szolidaritás erősítése az egyének, családok, csoportok közösségek, etnikumok esetében
o Változások elérése a hátrányos helyzetek kialakulásáért felelős társadalmi környezetben


Az alapítvány jövőképe

1. Stabilizálni az intézmények működési feltételeit
2. További települések szociális és gyermekvédelmi ellátásának biztosítása
3. Stabil, magas színvonalú, kiszámítható szolgáltatások
4. A gyermekvédelmi munka prioritása, a veszélyeztetett gyermekek helyzetének minőségi javítása
5. A gyermekvédelem fejlesztésére országos hatókörű társadalmi célú reklámtevékenység folytatása
6. A roma származású helyi közösségek kiemelt fejlesztése
7. A minőségbiztosítás, elkészítése.

A SUPPORT HUMÁN SEGÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ALAPÍTVÁNY TÖRTÉNETE

Előzmények

Kerepestarcsán az országban az elsők között 1997-ben alakult meg -önálló önkormányzati intézményként- a családsegítő szolgálat.

A rendszerváltozás időszakában a pénzügyi források jelentősen lecsökkentek, így az intézménynek megszűnt a korábbi (évi 1 millió forintos) prevenciós alapja. Ennek következtében számos, korábban sikeres szolgáltatásunkat (pl. pótvizsgára felkészítő tanfolyam, életmódtáborok, gyermeküdültetés, problémaorientált csoportok, stb.) meg kellett szüntetni.

A fenti szolgáltatások hiányának kedvezőtlen hatásai gyorsan jelentkeztek, ezért 1991-ben az intézmény munkatársai új források feltárásának reményében kezdték el szervezni az alapítványt.

Sikerült az ügynek megnyerni három helybeli vállalkozást akik összeadták az induló tőkét, és 1992-ben megalapították a Support Humán segítő és Szolgáltató Alapítványt.

1992-2000-ig tartott az alapítvány történetének első szakasza.

Ekkor többségében pályázati úton elnyert források segítségével biztosítottunk szolgáltatásokat. A pályázatok mellett a helyi önkormányzatok kisebb támogatásaival és önkéntes munka segítségével bővítettük az állami ellátásokat.

Az alapítvány pályázati úton elnyert források segítségével megvalósított programjai

Időpont

A program megnevezése

A támogató neve

A támogatás

Összege

(Ft)

1992 Komplex dislexiaprevenció OTF Mentálhigiénés Kuratórium 245.000
1993 Prevenciós program ADHD és LD-ben szenvedő gyermekek kezelésére OTF Mentálhigiénés Kuratórium 398.000
1994 Otthoni betegápolás Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1.480.000
1998 Gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak továbbképzése Pest Megye Önkormányzata 270.000
1999 Családok átmeneti otthonának létesítése Szociális és Családügyi Minisztérium 6.500.000
1999 Hátrányos helyzetű gyermekek iskola előtti fejlesztése Szociális és Családügyi Minisztérium 250.000
2000 Családok átmeneti otthonának bővítése Szociális és Családügyi Minisztérium 2.685.000
2000 Roma származású gyermekek integratív fejlesztése Szociális és Családügyi Minisztérium 300.000
2000 Egészség és drogprevenció Egészségügyi Minisztérium 1.000.000
2001 Mogyoródi családi klub Szociális és Családügyi Minisztérium 400.000
2001 Hátrányos helyzetű gyermekek integratív fejlesztése Pest Megye Önkormányzata 240.000
2001 Tanácsadó központ kialakítása roma származású családok segítésére Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 6.000.000
2001 “Csellengő” fiatalok közösségi fejlesztése Szociális és Családügyi Minisztérium 426.000

Az alapítvány történetének második szakasza

Az alapítvány 2001-évtől új fejődési szakaszba lépett.
Két település (Kerepes, Mogyoród) önkormányzatával “Ellátási Szerződést” kötött, amelynek alapján ellátja a települések valamennyi szociális és gyermekjóléti alaptevékenységét.

Az új helyzet -előnyei mellett- nagy felelősséget is jelent. Az alapítvány átvette az intézmények valamennyi korábbi dolgozóját. (Mindannyian támogatták az átalakulást) A munkatársaknak megszűnt a közalkalmazotti státusa, amely számukra jelentős védettséget jelentett.

Az önkormányzatokkal megállapodást kötöttünk a finanszírozásról és a szakmai munka részleteiről. Jelentősen növekedett a pénzügyi adminisztráció, amelyet a korábbiakban a hivatal végzett el. Meg kellett tanulni az önálló gazdálkodást, hiszen nincs már a háttérben önkormányzat, aki esetleg kisegít a bajból.

Az eltelt idő tapasztalatai megerősítik ezen ellátási forma előnyeit. A munkatársak új kihívásként élték meg a változást, jobban átérzik munkájuk eredményét, erősödött az összetartozás élménye. Jelentősebbé vált a helyi társadalomban való részvétel, az intézményközi kapcsolatok. A korábbiaknál eredményesebbek pályázataink, a vállalkozók szívesebben biztosítanak adományokat. Az önkormányzatok is kezdik érzékelni ezen szerződéses ellátás számukra is előnyös voltát.

Ezzel párhuzamosan megnyitottuk Erdőkertesen a gyermekvédelmi alapellátást biztosító családok átmeneti otthonát, ahol ( 6 településsel kötött ellátási szerződés alapján) 30 fő ellátását biztosítjuk.
Az otthon felépítése modell értékű, jól példázza a civil (önkéntes munka) – önkormányzati – vállalkozói – minisztériumi együttműködés eredményességét.
A települések önmagukban képtelenek voltak a szükséges fejlesztés megvalósítására, együttműködésben nem gondolkodtak. A civil szervezet volt a katalizátor, aki összefogta koordinálta a feladatokat, kidolgozta a szakmai programot, pályázatot nyújtott be, megnyerte a vállalkozói szférát, aminek eredményeképpen az önkormányzatok rendkívül olcsón (1 millió Ft.) jutottak a szolgáltatáshoz.

Új feladatként jelentkezett a non-profit menedzsment, a szervezeti struktúra kialakítása. Át kellett alakítani az intézmény dokumentációs, kommunikációs, humán erőforrás, PR, és vezetési rendszerét. A korábbiakhoz képest felerősödött a tervezés, és a pénzügyi tevékenység szerepe.

AZ ALAPÍTVÁNY FONTOSABB ADATAI

Az alapítás időpontja: 1992
Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú
Adószám: 19185703-1-13
Bankszámlaszám: 11742324 – 20003263

Az alapítvány kuratóriuma:
A kuratórium elnöke: Takács Imre : pedagógus, szociológus
A kuratórium tagjai: Donkó Erzsébet : szociális munkás, főiskolai oktató
Mladoniczki Mihály : államigazgatási szakember, jegyző
Pásztor Béla : pedagógus, gyermekvédelmi pártfogó
Dr. Vass Eszter : ügyvéd

Az alapítvány felügyelő bizottsága:
A felügyelő bizottság elnöke: Érseki Csaba : mérnök
A felügyelő bizottság tagjai: Lónyai Zsuzsa: pedagógus
Török Károlyné: pedagógus

Az alapítvány által működtetett intézmények:
Gyermekvédelmi alapellátások:
1. Gyermekjóléti szolgálat
2. Családok átmeneti otthona
Szociális alapellátások
1. Családsegítő szolgálat
2. Házi segítségnyújtó szolgálat
3. Szociális étkeztetés

Főfoglalkozású munkatársak száma: 14 fő
Részfoglalkozású munkatársak száma: 5 fő